Oct31

w/ CHRISTOPH SCHILLER & CYRIL BONDI | Klingentalstrasse 72

Basel, Switzerland

IMPROVISED MUSIC Cyril Bondi — shrunk box, pitch pipes Pierre-Yves Martel — viola da gamba Christoph Schiller — spinet

https://www.youtube.com/watch?v=dkHGsEHKfXE